Regulamin serwisu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Zgodnie z rozporządzeniem został poprawiony regulamin strony internetowej.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PORTALU „Gastronomia.otam.pl”

 

SPIS TREŚCI

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4 REJESTRACJA, ZAWARCIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§. 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§. 8. PRAWA AUTORSKIE

§. 9 REKLAMACJE

§. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Portalu internetowego „Gastronomia.otam.pl” dostępnego pod adresem internetowym http://www.gastronomia.otam.pl/

2. Operator Portalu Internetowego „Gastronomia.otam.pl” świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

3. Definicje:

a. Portal – Portal internetowy „Gastronomia.otam.pl” dostępny pod adresem internetowym http://www.gastronomia.otam.pl/,

b. Operator Portalu – e-mail: gastronomia@otam.pl.

c. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

d. Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który zamieszcza Ogłoszenie w portalu,

e. Ogłoszenie – informacja dotycząca oferty gastronomicznej Ogłoszeniodawcy o charakterze promującym usługi gastronomiczne.

f. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

g. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczanie i modyfikowanie ogłoszenia, modyfikowanie danych przekazanych do Portalu, itp.

h. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

i. Cookies niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§. 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator Portalu świadczy nieodpłatnie usługi polegające na opublikowaniu Ogłoszenia na stronach Portalu „Gastronomia.otam.pl” a także wyrażania opinii dotyczących Ogłoszeń.

2. Ogłoszenie może zamieścić każdy Użytkownik, który we własnym imieniu prowadzi usługi gastronomiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) lub został przez taką osobę upoważniony.

3. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

a. Typ obiektu;

b. Nazwa obiektu;

c. Kod pocztowy;

d. Dokładny opis;

e. Miejscowość;

f. Województwo;

g. Telefon;

4. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga uprzedniej rejestracji w Portalu.

5. Użytkownik może zamieścić w ogłoszeniu zdjęcia.

6. Ogłoszenia publikowane w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ogłoszenia stanowią jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

7. Operator Portalu nie bierze udziału w przy zawarciu umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownika Portalu i nie jest stroną tych umów.

8. Ogłoszenia publikowane w Portalu są kierowane do Użytkowników, którzy korzystają

z Portalu. Przeglądanie Ogłoszeń i zamieszczanie opinii nie wymaga rejestracji. Każdy Użytkownik korzystający z usług Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 

§. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail.

2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia jest uprzednie zarejestrowanie Użytkownika.

 

§. 4 REJESTRACJA, ZAWARCIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zamieszczenie ogłoszenia w Portalu wymaga uprzedniej rejestracji. Zakończenie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

a. Adres e-mail,

b. Hasło do Konta Użytkownika,

c. Nazwa/Firma (Imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych),

d. Miejscowość Użytkownika (miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych).

3. Podanie danych innych niż wymienione w ust. 2 jest dobrowolne.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres email zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. Operator Portalu może odmówić rejestracji Użytkownika bądź usunąć zarejestrowane Konto Użytkownika, jeśli:

a. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Portalu,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich.

6. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać składając reklamację w sposób wskazany §. 9. Regulaminu.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b. przystępuję do korzystania z Portalu dobrowolnie,

c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Portalu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą

elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

g. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych

w działaniu Portalu

8. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie to może zostać złożone poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłanie treści oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: gastronomia@otam.pl

9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika niezarejestrowanego, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Portalu w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności.

10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Portalu,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika,

e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. treść Ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, normy moralne lub prawa osób trzecich w tym prawa autorskie.

11. W przypadkach mniejszej wagi Operator Portalu może ograniczyć się do zawieszenia  Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika skutkuje brakiem możliwości zamieszczania kolejnych Ogłoszeń

i może skutkować czasowym wyłączeniem publikacji dotychczasowych Ogłoszeń.

12. Operator Portalu powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia Konta Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

14. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10 wynosi 7 dni.

 

§. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.

3. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas w Ogłoszeniu dane, jeżeli uległy zmianie.

4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia w przypadku zaprzestania prowadzenia usług gastronomicznych.

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6. Użytkownik ma obowiązek podawać w ogłoszeniu rzetelne i zgodnie z prawdą informacje. Zamieszczony opis, dane i zdjęcia nie powinny wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinny być zgodne z Regulaminem i przepisami

prawa.

7. W Ogłoszeniu zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:

a. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,

b. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,

c. naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,

d. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

8. Postanowienie ust. 7 ma odpowiednie zastosowanie do treści opinii Użytkowników.

9. Ogłoszenie nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.

10. W ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

11. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Portalu „Gastronomia.otam.pl” np. umieszczanie tzw. Złośliwego kodu.

 

§. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i zgodność z prawem Ogłoszeń i opinii Użytkowników zamieszczanych w Portalu. Operator

Portalu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane Ogłoszenia i opinie, a w szczególności za:

a. rzetelność i prawdziwość,

b. skutki naruszenia praw autorskich do utworów,

c. naruszenia praw osób trzecich w tym naruszenie dóbr osobistych,

d. możliwość wykonania umowy, której zawarcia proponuje w Ogłoszeniu.

7. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciwko Operatorowi Portalu przez podmioty trzecie z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w szczególności w zakresie wykorzystania utworów przekazanych przez Użytkownika do Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Operatora Portalu lub dołożenia wszelkich starań aby Operator Portalu nie doznał z tego powodu uszczerbku, a także wstąpienia do postępowania cywilnego, administracyjnego lub sądowoadministracyjnego zamiast Operatora lub jako współuczestnik.

 

 

§. 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

1.Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administrator portalu gastronomia.otam.pl, adres e-mail: gastronomia@otam.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem danych osobowych jest administrator portalu gastronomia.otam.pl, adres e-mail: gastronomia@otam.pl
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
4. Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki
Podanie danych osobowych na stronie internetowej gastronomia.otam.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w gastronomia.otam.pl, to:  adres e-mail: gastronomia@otam.pl
5. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej
6. Prawa użytkownika strony internetowej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

§. 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przekazywanych do Portalu utworów w zakresie pozwalającym na wypełnienie poniższych zobowiązań.

2. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie przekazanych do Portalu utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Na podstawie udzielonej licencji Operator Portalu ma prawo do korzystania z utworów w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Licencja obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:

a.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na portalu gastronomia.otam.pl dostępnym pod adresem http://gastronomia.otam.pl oraz na portalu Otam.pl dostępnym pod adresem http://otam.pl.

4. Operator Portalu nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Użytkownika.

 

§. 9 REKLAMACJE

1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:

a. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gastronomia@otam.pl,

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 60 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.

 

§. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2013.

above and select the language

www.gastronomia.otam.pl

www.gastronomia.otam.pl

www.kuchniana5.blox.pl